Visjon og mål

Dette er visjonen som legges til grunn for identitetsbygging og arbeid for utvikling av gjøviksamfunnet og Gjøvik kommune.

Gjøvik er en universitetsby. Dette faktum skal knyttes til identifisering av Gjøvik som en by og en kommune, med høy kompetanse og innovasjonskraft, som står for en bærekraftig vekst og samfunnsutvikling.

Kunnskapsmiljøet på Campus Gjøvik, med Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og Fagskolen Innlandet (FI), vil være sentrale samarbeidsaktør. Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende viktig for målrettet arbeid med kunnskapsbygging, arbeidsplassutvikling og befolkningsvekst.

Gjøvik skal være en offensiv foregangskommune for planlegging og gjennomføring av tiltak for å skape bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen vil ha en ledende rolle – gjennom nytekning og initiativ for «grønn omstilling», samt for prioritering og iverksetting av miljø- og klimatiltak.

Visjonen omfatter ønsket samfunnsutvikling i hele kommunen – i både byen og bygdene rundt. Utviklingskraften som ligger i bevisst styrking og profilering av Gjøvik som by og regionsenter skal utfylles av de kvaliteter og muligheter som ligger lokal steds- og bygdeutvikling, med vekt på bærekraftig utbygging og naturforvaltning.

En utvikling i retning av visjonen skal kjennetegnes ved følgende langsiktige utviklingsmål:

  1. Antall innbyggere i kommunen skal øke – med økende årlig befolkningsvekst.
  2. Antall ansatte og studenter ved NTNU skal øke – med vekst i antall studieplasser.
  3. Antall bedrifter og arbeidsplasser i Gjøvik kommune skal øke – hvert år.
  4. Omfanget av klimagassutslipp skal reduseres – med sikte på klimanøytralitet.
  5. Kommunale tjenester og tilbud skal vurderes stadig mer positivt av brukere og innbyggere.

Vekst i antall innbyggere krever økt innenlandsk nettotilflytting. Kan stimuleres gjennom utvikling og markedsføring av kommunens muligheter og kvaliteter – både som bosted, utdanningssted og arbeidssted. Utover utdanning og arbeid er i dag stedskvaliteter/miljø og familieliv sentrale flyttemotiver. Positiv omdømmebygging blir viktig framover.

Ønsket vekst i studietilbudene innenfor Campus Gjøvik vil gi flere ansatte og studenter. Krever samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet, kommunen og andre aktører. Boligtilbud, både for ansatte og studenter, er faktorer som vil påvirke utviklingen.

Ambisjonen for klimaområdet er utfordrende, men et viktig bidrag for å få til bærekraftig samfunnsutvikling. Klimanøytralitet innebærer at en ikke slipper ut mer klimagass enn det en greier å fange opp eller fjerne. Det blir nødvendig med klare prioriteringer i forhold til den utvikling, de strategier og tiltak som vedtatt byutviklingsstrategi og klimaplanen angir.

Vurderinger av kvaliteten og innholdet i de kommunale tjenester og tilbud innhentes jevnlig i systematiske innbygger- og brukerundersøkelser. Utviklingen i tilbakemeldingene bør være positiv – eller ikke ligge under akseptert nivå. Måloppnåelse kan også vurderes i forhold til ulike nasjonale barometre eller statistiske indekser som årlig legges fram.