Prioriteringer

Prioriteringer / Velferd

Ønsket samfunnsutvikling

Det skal være godt å bo og leve i kommunen. Innbyggerne skal oppleve velferd og trygghet i hverdagen. Tjenester og tilbud skal bidra til utvikling av bedre folkehelse, med reduksjon av de sosiale helseforskjeller og ulikheter. Kommunens omdømme skal være positivt.

De som gir kommunale tjenester og tilbud skal ha den kompetanse som er nødvendig for å gi disse med fastsatt omfang, standard og kvalitet. Dette krever et sektorovergripende utviklingsarbeid – med målrettet stimulering av kvalitetsutvikling, effektivisering og nytenkning.

Innenfor oppvekstsektoren skal Gjøvik ha robuste og glade barn og unge - som lærer, mestrer, utvikler seg og lykkes i livene sine. Barn og unge skal trives og settes i stand til å møte utfordringer. Dette krever tverrfaglig tilrettelegging og samordning av tjenester og tilbud – med samhandling mellom barn, ungdom, foreldre og kommunen. Tidlig innsats er viktig for å lykkes. Den voksne har ansvar for kvaliteten i sitt forhold til barna. Ungdomsavdelingen er viktig for oppfølging av ungdom.

Helse- og omsorgstilbudene skal gi alle mulighet for et selvstendig og verdig liv. Innbyggerne skal samtidig bevisstgjøres i forhold til eget ansvar for tilrettelegging for egenomsorg, ved å benytte hjelpemidler, teknologiske muligheter og frivillige omsorgsressurser. De med sammensatte behov skal sikres helhetlige tjenester og oppfølging. Gjøvik skal være et demensvennlig samfunn.

Gjøvik kommune er et internasjonalt og multikulturelt samfunn. Dette skal utnyttes som en ressurs i kommunen. Innvandrere og flyktninger skal støttes med bistand til bolig, opplæringstilbud i norsk og samfunnskunnskap, samt individuell oppfølging for å styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet. En vellykket integrering krever løpende oppfølging, prioritering av tid og ressurser og at innvandrer, kommune, arbeidsgivere og lokalsamfunnet samarbeider.

Samfunnet er i ferd med å bli digitalisert – også de kommunale tjenester. Utviklingen skal ta utgangspunkt i brukernes behov. Digital kommunikasjon vil være hovedregelen for kommunen kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Digitaliseringstiltak skal understøtte de målene som vedtas for samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen.

 

Langsiktige arealstrategier

Hovedmål

Offentlig og privat tjenesteyting skal lokaliseres slik at en styrker sentrum, reduserer transportbehovet og oppnår positive synergieffekter.


Delmål

 1. Sørge for å lokalisere offentlig og privat tjenesteyting og virksomheter i sentrumsområder.
 2. Satse på videre utvikling av eksisterende tettsteder og bydelssentre.


Arealstrategier

 1. Sørge for å lokalisere tjenesteyting og virksomheter i eller tett på sentrumsområder – ved å
  1. bygge kommunale omsorgssentre i sentrum med fellesfunksjoner med andre virksomheter som bidrag til å skape nye møteplasser og aktivitet,
  2. bygge nye barnehager og skoler i sentrumsområdene,
 2. Satse på videre utvikling av eksisterende tettsteder og bydelssentre – ved å
  1. stimulere til å fortette eksisterende boområder og/eller legge til rette og bygge ut nye felt inntil eksisterende tettstedsbebyggelse,
  2. sette i gang og gjennomføre egne stedsutviklingsprosjekter for Hunndalen, Biri og Snertingdal som skal ligge til grunn for videre planarbeid og gjennomføring av tiltak,
  3. i Snertingdal gjelder særskilt å skape et nytt sentrum basert på bygging av nytt omsorgssenter på annet sted enn nåværende tomt, og legge til rette for boliger på eksisterende omsorgssenter.