Prioriteringer

Prioriteringer / Universitetsby

Ønsket samfunnsutvikling

Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested. Gjøvik kommune skal legge til rette for at arbeidstakere og studentene velger Gjøvik som sted for å arbeide, studere og bosette seg.

Statusen som universitetsby skal utnyttes til å spre vekstimpulser. Kontakt mellom NTNU og næringslivet skal være en naturlig del av forskningen og utdanningen. Samhandling mellom NTNU, Fagskolen Innlandet og skogkompetansemiljøet på Biri skal bidra til rekruttering, vekst, omstilling og innovasjon i næringslivet.

Kommunen skal samarbeide med NTNU for å styrke universitetet og for å utvikle Gjøvik som en komplett og attraktiv utdannings- og kunnskapsby. Særlig prioriterte satsingsområder vil være informasjonssikkerhet, velferdsteknologi, bioøkonomi og omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Videre planlegging og utbygging av Gjøvik by skal legge til rette for flere studentboliger, mulighet for kultur og fritidsaktiviteter – og synliggjøring av studentene i bysentrum og samfunnsliv. Med oppfølging av mål og prioriteringer i Plan for utvikling av Gjøvik som universitets og studentby.

Barnehage- og skoletilbud på grunnskolenivå, utdanningstilbud innen videregående skole og tilrettelegging for høgskole-/universitetsstudier, skal bygge opp under ambisjonen om den komplette kunnskapsbyen. En skal ha overganger mellom grunnskole og videregående utdanning som bidrar til økt gjennomføringsgrad innenfor videregående utdanning – med motivasjon for arbeidsrettede utdanning eller videre studier.

Innenfor alle kommunale sektorer skal kontakt og samhandling med NTNU utnyttes til å forbedre og videreutvikle tjenester og tilbud.

 

Langsiktige arealstrategier

Hovedmål

Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested, der kommunen er pådriver for å utvikle samhandlingen mellom NTNU, Fagskolen i Innlandet, næringslivet og sin egen virksomhet. Gjøvik skal utnytte statusen som universitetsby til å spre vekstimpulser. Videre planlegging og utbygging av Gjøvik by skal legge til rette for studentboliger, mulighet for kultur og fritidsaktiviteter – med synliggjøring av studentene i sentrums- og samfunnsliv.

Delmål

 1. Legge til rette for å utvikle et komplett og attraktiv Campus Gjøvik.
 2. Gå i bresjen for å bedre forbindelsene for kollektivtrafikk, gange og sykkel mellom Campus og bysentrum.
 3. Planlegge og bygge ut Gjøvik by med studentboliger, kultur og fritidsaktiviteter.


Arealstrategier

 1. Legge til rette for å utvikle et komplett og attraktiv Campus Gjøvik – ved å
  1. planlegge og understøtte et sentralt og identitetsskapende adkomstområde og møteplass på Campus med vekt på velfungerende trafikkløsninger, servicetilbud og bygninger og torg med høye arkitektoniske kvaliteter,
  2. stille krav om å opparbeide gode felles uteoppholdsarealer på Campus som del av den videre utbyggingen og byggesaksbehandlingen,
  3. bidra til å knytte sammen Campus og Mustad fysisk og funksjonelt,
  4. være en aktiv pådriver og koordinator for å få ryddet opp i parkeringssituasjonen på Campus,
  5. gå i bresjen for å få bygget felles parkeringsanlegg i samsvar med reguleringsplan.
 2. Gå i bresjen for å bedre forbindelsene for kollektivtrafikk, gange og sykkel mellom Campus og sentrum – ved å
  1. planlegge, oppgradere og bygge ut Heimdalsgate som den viktigste forbindelsen for gående og syklende mellom Campus og sentrum,
  2. planlegge og legge om Berghusvegen med fortau for å bedre forholdene for gående og syklende, og slik at vegen blir kjørbar for buss også på vinterstid,
  3. planlegge og oppgradere Teknologivegen med større vegbredde, tosidig fortau og egen sykkeltrase for å bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk,
  4. planlegge og bygge gjennomgående sykkelrute mellom Campus og Hans Mustads gate.
 3. Planlegge og bygge ut Gjøvik by med studentboliger, kultur og fritidsaktiviteter – ved å
  1. bidra til å bygge studentboligblokker med gode uteoppholdsarealer i Røverdalen og som knytter Campus tettere sammen med sentrum, og studentene tettere sammen med den øvrige befolkningen i Gjøvik,
  2. legge til rette for at SIT på sikt kan bygge flere studentboliger i sentrum,
  3. legge til rette for å bygge nye private studentboliger i sentrum som gjør det attraktivt for studentene å ta i bruk byen.