Prioriteringer

Prioriteringer / Næringsutvikling

Ønsket samfunnsutvikling

Gjøvik kommune skal være en næringsvennlig JA-kommune. En offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og tilrettelegging for etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunen – med kultur, holdninger og kompetanse for å skape mer vekst og utvikling. Tett dialog med næringslivet skal prioriteres slik at kommunen forstår og kjenner næringslivets behov.

Bedriftene skal oppleve kommunen som en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner – som også tar initiativ for å utnytte muligheter og fortrinn. Det skal gis kompetent veiledning og aktiv bistand mht. bedriftsutvikling. Rask oppfølging, god service og intern samordning skal bidra til at næringslivet har tillit til kommunen. Kommunen skal til enhver tid kunne tilby ferdig opparbeidede tomter for bedrifter som ønsker å etablere seg.

Kommunen skal aktivt bidra til god samhandling med utdanningsinstitusjonene på Campus Gjøvik, Raufossindustrien, kompetansemiljøene i Gjøvik og Biri og annet lokalt og regionalt næringsliv – for å bidra til rekruttering av kompetansarbeidskraft og innovasjon i næringslivet.

I tillegg til egen satsing på næringsutvikling, skal regionkontoret (med Gjøvikregionen Utvikling) benyttes aktivt, gjennom bl.a. oppfølging av byregionprogrammet - med særskilte satsinger innenfor industri, IKT og bioøkonomi. Gjøvik kommune skal gjennom tett samarbeid og klare bestillinger, bidra til at Gjøvikregionen Utvikling er en drivkraft som skaper resultater til nytte for det lokale næringsliv.

Gjøvik kommune skal ha en særskilt satsning på gründere. Med bakgrunn i at mange tradisjonelle arbeidsplasser vil forsvinne, er det nødvendig med gode rammebetingelser og vekstvilkår for gründere som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser.

Bredbåndutbygging må fullføres i hele kommunen – da dette er viktig for stimulering av lokal bosetting og åpner nye muligheter for lokal næringsutvikling.

Et ekstra fokus må rettes mot de nye rammebetingelsene som er under utvikling når det gjelder framtidig sykehuslokalisering og samferdselsutbygging. En eventuell etablering av hovedsykehus i nærheten av Mjøsbrua – utenfor dagens byer – vil kreve planlegging og tilrettelegging, ny lokal boligbygging, tilgang til tjenester og servicefunksjoner, åpne muligheter for økt lokal næringsvirksomhet og kreve nye transportløsninger, særlig i Biriområdet. Om det åpnes for sykehuslokalisering i en by, vil gode alternativer i Gjøvik kunne bli lagt fram.

Gjøvik skal samarbeide med kommunene i Gjøvikregionen, kommunene rundt Mjøsa og regionale myndigheter om felles prioritering og oppfølging av utbygging av samferdselstiltak. Kommunens veg- og bane- forbindelser og kollektivtransporttilbud skal være gode – internt i Gjøvikregionen og Mjøsbyen, i forhold til Gardermoen og til hovedstadsområdet. Prioriterte veger er E6, Rv. 4, Fv. 33, sammen med Gjøvikbanen. Vegutbygging Gjøvik - Mjøsbrua og sammenknytning av Gjøvikbanen med Dovrebanen er viktig for bygging av det felles bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsbyen. Næringslivets transportbehov skal kunne utføres på et veg- og banenett som har raske og direkte forbindelser til kunder og markeder.

 

Langsiktige arealstrategier

Hovedmål

Gjøvik kommune skal være en næringsvennlig JA-kommune, hvor en offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og det å tilrettelegge for etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid. Bedriftene skal bli tilbudt næringsarealer med attraktiv beliggenhet der rett virksomhet er lokalisert på rett sted. Veg- og baneforbindelser skal være gode – internt i Gjøvikregionen og Mjøsbyen, mot Gardermoen og til hovedstadsområdet.

Delmål

 1. Prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser.
 2. Bidra til transformasjon/fortetting av eksisterende næringsområder.
 3. Forebygge at handelen spres ytterligere.
 4. Gå i bresjen for utbygging av veg- og baneforbindelser.


Arealstrategier

 1. Prioritere og styrke næringsetableringer langs hovedtransportaksene – ved å
  1. omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare attraktive næringsarealer,
  2. etablere og bygge ut nye næringsområder langs de viktigste transportaksene i kommunen; Valdres-Raufoss og Gjøvik-Elverum,
  3. sikre muligheten for at Raufoss industripark skal kunne vokse inn i Gjøvik kommune – felles områderegulering med Vestre Toten kommune skal sikre denne muligheten,
  4. utvikle Skjerven næringspark til et attraktivt og synlig nærings- og industriområde med god adkomst fra FV. 33,
  5. utvikle Biriområdet i næringssammenheng.
 2. Bidra til transformasjon/fortetting av eksisterende næringsområder - ved å
  1. fortette eksisterende næringsområder som har lav arealutnyttelse, som for eksempel Thomasdalen,
  2. legge til rette for relokalisering av næringsvirksomhet,
  3. transformere tradisjonelle næringsområder til kombinerte områder med bolig/ulike typer næringsvirksomhet som for eksempel Mustad og Rambekk.
 3. Forebygge at handel spres ytterligere - ved
  1. lokalisere plass- og transportkrevende varehandel som ikke er egnet i Gjøvik sentrum til definerte forretningsområder inntil sentrum,
  2. styre lokale handelsetableringer til kommunedelssentra, med vekt på ønsket stedsutvikling.
 4. Gå i bresjen for utbygging av veg- og baneforbindelser - ved å
  1. følge opp NTP-innspill, med arbeid for beslutning og sikring av gjennomføringsmulighetene for løsningene i konseptvalgutredningen for Rv4 og Gjøvikbanen,
   1. arbeide for å finne løsning for å legge om RV 4 i en forbikjøringstunnel utenom sentrum, slik at barrieren som RV4 i dag utgjør mot Mjøsa kan bli fjernet gjennom f.eks. bygging av en miljøkulvert for dagens veg,
  2. finne en løsning for den belastede trafikksituasjonen på Fv. 33 fra sør og ved Kirkeby med tilhørende forbindelser mot sentrum og Rv 4 på Kallerud,
  3. sikre hensettingsarealer for togsett ved Gjøvik stasjon og vurdere arealer ved Nygård,
  4. følge opp arealstrategier fra arbeidet med samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen – for å komme med i ordningene med belønningsmidler og statlige byvekstavtaler for mellomstore byer, med 4 felts vei Hunndalen-Mjøsbrua.