Prioriteringer

Prioriteringer / Miljø- og klima

Ønsket samfunnsutvikling

Satsing på klima-, energi- og miljøtiltak skal bidra til at Gjøvik blir en av landets ledende kommuner på dette området – og blir en foregangskommune for «det grønne skiftet». Landets nasjonale forpliktelser skal konkretiseres og følges opp med lokale tiltak. Klimaplanen vil være et sentralt utgangspunktet for kommunens oppfølging – prioriteringer og tiltak.

Miljøhensyn skal – sammen med vektlegging av folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet - være bærende verdier i planlegging, lokalsamfunnsutvikling og gjennomføring av aktiviteter.

Kommunen skal framstå som et attraktivt og godt sted å bo og leve. Det skal gjennomføres ulike typer bærekraftige miljøtiltak innenfor by- og stedsutvikling og næringsutvikling – med særskilte satsinger for stimulering av «grønt skifte» eller miljøvennlige omstilling.

Siktemålet er at Gjøvik skal bli et klimanøytralt samfunn. Energiforbruket skal ned og utslipp av klimagasser skal reduseres – slik at det ikke slippes ut mer klimagass enn det som fanges opp eller fjernes. Klimautslippene skal søkes kuttet innenfor hele kommunens virksomhet. Utslippsreduksjon skal bl.a. skje gjennom omlegging av areal- og transportarbeidet, særlig i Gjøvik by og tettstedene. Kollektivtransporttilbudet skal styrkes og flere skal kunne gå og sykle i hverdagen – for slik å redusere bilbruk.

For å bidra til å nå nasjonale klimamål har kommunen en overordnet målsetting om å øke bruken av fornybare materialer (tre) med lavt CO2-avtrykk i bygge- og anleggsprosjekter. Energiøkonomisering er viktig. Energibruken i alle bygg skal reduseres og nye offentlige bygg skal bygges som passivhus. Varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg. Utbygging av fjernvarmenettet skal fortsette og andre alternative miljøvennlige energiforsyningsløsninger skal stimuleres tatt i bruk.

Endringer i klima, med tilhørende hyppigere uønskede naturhendelser, medfører tidvis økte belastninger på samfunnets infrastruktur. Slike hendelser skal det og være beredskapstiltak som ivaretar og håndterer - for å sikre liv og verdier mot fare eller store ødeleggelser.

 

Langsiktige arealstrategier

Hovedmål

Satsing på klima-, energi- og miljøtiltak skal bidra til at Gjøvik blir en av landets ledende
kommuner på dette området – en foregangskommune for «det grønne skiftet». Kommunen skal legge til rette for arealbruk og utbygging som bidrar til å redusere energiforbruk og bli et null-
utslippssamfunn innen 2025. Gjøvik kommune skal være en pådriver for å bygge miljøvennlige bygg med et særlig fokus på bruk av tre og for å bidra til å utvikle innlandets treindustri- og
kompetansemiljø på bl.a. NTNU. Grøntområder som strekker seg ned mellom bebyggelsen
og ned til sentrum skal bevares.


Delmål

 1. Ha et utbyggingsmønster og transportsystem som er klima- og miljøvennlig og reduserer transportbehov.
 2. Øke bruken av fornybar energi.
 3. Være en foregangskommune i miljøvennlig og bærekraftig utbygging.
 4. Bevare viktig grønnstruktur, friluftsområder og landskapstrekk.


Arealstrategier

 1. 1. Ha et utbyggingsmønster og transportsystem som er klima- og miljøvennlig og reduserer transportbehov – ved å
  1. for å øke bruken av kollektivtransport gjennom fysisk tilrettelegging og bruk av smartteknologi,
  2. legge til rette for et hovedsykkelvegnett og sykkelparkeringer som gjør sykkelen til det
   foretrukne transportmiddelet på kortere turer,
  3. prioritere gående og syklende, framfor kjørende i sentrum i samsvar med sykkelbyprosjektet,
   gåstrategien og gatebruksplanen.
 2. 2. Øke bruken av fornybar energi – ved å
  1. fortette sentrum og legge til rette for videre utbygging av fjernvarmenettet,
  2. knytte kommunale nybygg til fjernvarmenettet i Gjøvik der dette er det mest miljøvennlige alternativet,
  3. stille krav om utredning av alternativ energiforsyning for nye næringsområder og ved omfattende ombygginger i eksisterende næringsområder,
  4. innføre bestemmelser i kommuneplanens arealdel om tilknytningsplikt til fjernvarme i Gjøvik.
 3. 3. Være en foregangskommune i miljøvennlig og bærekraftig utbygging – ved å
  1. følge opp tresatsingen til Norwegian Wood Cluster gjennom egne byggeprosjekter og ved å oppmuntre private utbyggere til det samme,
  2. utnytte rollen som grunneier og byggherre til å bygge i massivtre eller andre trebaserte og/eller fornybare produkter som reduserer utslipp - som erstatning for stål og betong,
  3. stille krav om miljøklassifisering (BREEAM-NOR) eller livsløpsanalyse (LCA) for større byggeprosjekter i reguleringsplaner og byggesaksbehandling.
 4. 4. Bevare viktig grønnstruktur, friluftsområder og landskapstrekk – ved å
  1. ha en byvekstgrense som sikrer gjennomgående grønnstruktur mellom åsen og sentrum, hindrer spredning av byen og nedbygging av dyrka mark,
  2. hindre plassering av bebyggelse så høyt oppe i åsene at silhuetten blir brutt,
  3. tilrettelegge strandsona for allmennheten gjennom opparbeiding av aktivitets- og rekreasjonsområder, og gjennom utbygging av Mjøspromenaden nordover til Bråstadvika.