Prioriteringer

Prioriteringer / Mer by

Ønsket samfunnsutvikling

Gjøvik skal som regionsenter være en by i vekst hvor næringsliv og innbyggere i regionen får dekket sine behov for bolig, arbeid, varer, tjenester og opplevelser. Utvikling av byen skal styrke og spre vekstimpulser i hele kommunen og regionen.

Kommunens og byens beliggenhet ved landets største innsjø Mjøsa skal utnyttes. Gjennom tilknytningen til Mjøsa skal Gjøvik sin identitet også knyttes til utvikling av byen som del av Mjøsbyen – som felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Innlandet.

Byutviklingen skal følge de strategier som er forankret i arbeidet med samordnet areal- og transportplanlegging (ATP-arbeidet) for Gjøvik – og som vil bli utviklet for Mjøsbyen. Med utbygging av kollektivtilbudet, både i byen og mellom byen og utkantene i kommunen, og satsing på gang- og sykkeltrafikk. Dette for reduksjon av bilbruk. Trafikksikkerhet skal vektlegges.

Byen skal ha tilbud og kvaliteter som en finner i større byer. Sentrum skal bli mer attraktivt og urbant. Det skal fortettes med kvalitet, med bygging av flere boenheter – med nok boliger av riktig type, til riktig pris og på riktig sted – i forhold til det lokale og regionale boligmarkedet. Grønne kvaliteter skal ivaretas som trivselselementer.

Utvikling av bomiljøene bør framover skje med av økt tilrettelegging av fellesskapsløsninger, med møteplasser i lokalmiljøet - der generasjonene kan bo om hverandre og ha mulighet for kontakt og frivillig hjelpe hverandre. Dette, sammen med bedre tilgang til tjenester og bruk av velferdsteknologi, skal gi bedre folkehelse og gjøre at folk bor lenger hjemme. Dette i tråd med de regionale strategiene fra prosjektet Connected Living.

I tillegg til satsing på byutvikling, med vekt på sentrumstiltak, skal det skje en videreutvikling av tettstedskvalitetene i Hunndalen og sentrumsområdene i Snertingdal og Biri. Herunder boligtomter og næringsutvikling.

 

Langsiktige arealstrategier

Hovedmål

Gjøvik ønsker å ha kompakte, attraktive og levende bysentrum og bydelssentre. Arealer for boliger, arbeidsplasser, handel og serviceinstitusjoner bør bli bygd ut med differensiert, men høy tetthet og ligge nært kollektivknutepunktene, slik at de ulike funksjonene er tilgjengelige for flest mulig i gang- og sykkelavstand, med bane og/eller buss., jf. ATP Gjøvik.


Delmål

 1. Styrke by- og bydelssentre.
 2. Fortette sentrum og bydelssentre med kvalitet.
 3. Knytte sentrum, Hunnselva og Mjøsa bedre sammen.
 4. Ha attraktivt tomtealternativ for nytt storsykehus.


Arealstrategier

 1. Styrke by-, bydelssentre og lokalsentre - ved å
  1. lokalisere funksjoner for offentlig tjenesteyting til sentrumsområdene,
  2. legge til rette for og prioritere etablering av handel og kontorarbeidsplasser i sentrum, og samtidig begrense etablering av slike utenfor sentrum,
  3. bygge ny sentrumsadkomst (Huntonarmen) og ny sentrumsparkering,
  4. legge til rette for bynære boligområder,
  5. legge særlig til rette for boligbygging for unge og nyetablerere,
  6. legge til rette for og prioritere utbygging av studentboliger i sentrumskjernen,
  7. legge til rette for hensiktsmessig variasjon i boligtilbud – med ulike leilighetstyper- og størrelser,
  8. vurdere utbyggingsprosjekter i samsvar med prinsippene i den regionale strategien for moderne bosamfunn - Connected Living (fellesskapsløsninger, velferdsteknologi, universell utforming).
 1. Fortette sentrum og bydelssentre med kvalitet - ved å
  1. bygge sentrum ”innover” med fortetting og utfylling av ledige arealer for å skape «1000- metersbyen»,
  2. stille krav om forretninger med åpne fasader på gateplan i sentrumskjernen for å tilføre aktivitet og opplevelse til gater, byrom og møteplasser,
  3. kreve høy arealutnyttelse og åpne for høyere bygg i sentrumskjernen. Byggehøyder avklares på bakgrunn av faglig begrunnelse gjennom en analyse og vedtatte planer. I deler av sentrum skal byggehøyder være tilpasset omkringliggende bebyggelse og terreng. Konkrete føringer for byggehøyder avklares gjennom egen plan for Gjøvik sentrum.
  4. fortsette å ruste opp byrommene Gjøvik gård, Hunnselvas bredd, Kauffeldts plass/rådhusplassen, Panparken, Gamletorget og ved Gjøvik kirke,
  5. følge opp et av hovedgrepene i bystrategien og parkeringsstrategien som er etablering av kommunale parkeringsanlegg tett på hovedgatenett,
  6. kunne tilby private utbyggere, gjennom utbyggingsavtaler hjemlet i plan- og bygningsloven kap. 17, muligheten til å løse krav til lek- og uteoppholdsarealer utenfor egen tomt, på nærliggende kommunal grunn i byrom og parker,
  7. kunne tilby private utbyggere at krav til parkering kan løses utenfor egen tomt på nærliggende parkeringsanlegg som skal bygges i samsvar med by- og parkeringsstrategi,
  8. åpne for transformasjon fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse i attraktive og sentrumsnære områder som for eksempel Rambekk,
  9. vektlegge kvalitetene ved verneverdige bygg og kulturmiljøer i byutviklingen. Verneplanen for Gjøvik sentrum skal revideres og innarbeides i ny plan for Gjøvik sentrum,
  10. prioritere gående, syklende, og kollektivtrafikk i sentrum.
 2. Knytte sentrum, Hunnselva og Mjøsa bedre sammen - ved å
  1. utvikle og bygge ut Mjøsstranda/Huntonstranda som en del av sentrum,
  2. gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge ned barrierene RV. 4 og Gjøvikbanen som ligger mellom sentrum og Mjøsa,
  3. utnytte Hunnselva til byutviklingstiltak som en gjennomgående blågrønn åre mellom Hunndalen og oset ved Mjøsa med elvepromenade med innslag av kunst og kultur.
 3. Ha attraktivt tomtealternativ for nytt storsykehus - ved å
  1. legge til rette tomtealternativ i kommunen som løsning for et storsykehus ved Mjøsbrua – eventuelt i Gjøvik by, med mulig tilknytning til NTNU, om det åpnes for ny vurdering av et byalternativ,
  2. vektlegge boligbygging og næringsutvikling i Biriområdet.