innsatsområder

Innsatsområder / Samfunnssikkerhet og beredskap

mål for innsats

«Gjøviksamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering!»

Kjennetegn på måloppnåelse er at kommunen er forberedt på og klarer å håndtere uønskede hendelser – både i forhold til naturhendelser, som følge av ulykker eller hendelser som berører tjenester eller samfunnets infrastrukturen på annen måte.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Gjennomføre og vedlikeholde en systematisk kartlegging og vurdering av samfunnets og bedrifters risiko og sårbarhet i forhold til uønskede hendelser. Aktuelle tiltak i kommunens ROS-analyse følges opp.
  2. Avklare hva de ulike beredskapsaktører har for ansvar og rolle er i forbindelse med beredskap, utvikling av samfunnssikkerhet og håndtering av krisesituasjoner.
  3. Sørge for at kommunens organisasjon har tilstrekkelig kompetanse, ressurser og beredskap i forhold til hendelser som kan skje innenfor de ulike virksomheter.
  4. Utveksle kunnskap og erfaringer slik at de ulike samfunnsaktørene gjensidig kan samarbeide og styrke hverandre når det gjelder forebygging eller beredskapsarbeid.
  5. Utvikle samarbeid med de frivillige beredskapsorganisasjonene – som ressurs til eventuell bruk i lokalt krisehåndteringsarbeid.
  6. Gjennomføre jevnlige øvelser for å trene på håndtering av kriser og for videreutvikling av kommunale beredskapsplaner – og virksomhetens krisehåndteringsevne.