innsatsområder

Innsatsområder / Næring og kompetanse

mål for innsats

«Gjøvik skal ha et mangfoldig, kompetent og innovativt næringsliv!»

Kjennetegn på måloppnåelse vil være at det at er en økning av antall lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Videre at næringslivet benytter tilgjengelige teknologiske løsninger og at de kan rekruttere kompetent arbeidskraft som dekker virksomhetens behov. Økt gjennomføringsgrad i videregående utdanning. Kontakt med NTNU og regionale kompetansemiljøer for innovasjon og nødvendige omstillinger. Videre at Gjøvik får bygd ut veg- og jernbanenett i samsvar med
befolkningens og næringslivets behov.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Ha en positiv og tiltaksorientert oppfølging av bedrifter, næringsdrivende og etablerings- og utbyggingsinteresser – med høgt servicenivå og kort saksbehandlingstid – i samhandling med det regionale næringsutviklingsapparatet. Med prioritering og bruk av tiltaksrettede midler i felles kommunalt og regionalt næringsprogram.
  2. Styrke Campus Gjøvik som teknologisk forsknings-, utdannings- og utviklingsmotor for Innlandet. Tilrettelegge for entreprenørskap og økt samhandling mellom næringsliv, NTNU, Fagskolen Innlandet og andre regionale utviklingsaktører og FoU-miljøer – med samarbeid om etablering av et «Innovasjonshus» knyttet opp mot Campus Gjøvik.
  3. Bidra til utdanningsvalg for mulig rekruttering av den kompetansen som næringslivet trenger og etterspør, herunder utvikling av kompetansen hos de som allerede bor og arbeider her.
  4. Delta i alliansebygging og lobbyvirksomhet for å trekke kompetansearbeidsplasser til Gjøvik, herunder utvikle en strategi for hvordan trekke flere offentlige og private arbeidsplasser til regionen.
  5. Være pådriver for fullføring av bredbåndsutbygging i hele kommunen.
  6. Utnytte potensiale for etablering av nye næringer og bedrifter innenfor områder som fornybar energi som følge av økt satsing på klima- og energitiltak.
  7. Stimulere til arbeidsplassvekst innen landbruket gjennom egne kommunale tilskuddsmidler.
  8. Prioritere tilrettelegging og opparbeiding av næringstomter langs de viktigste transportaksene; Valdres-Raufoss og Gjøvik-Elverum, med supplerende tomteområder i tilknytning til eksisterende næringsarealer og kommunens tettsteder.
  9. Samarbeide med andre regionale samfunnsutviklingsaktører og alliansepartnere for å få prioritert, vedtatt og realisert nødvendig utbygging av veg- og baneforbindelsene mellom Gjøvik og øvrige byene i Mjøsbyen, Gardermoen og hovedstadsområdet.