innsatsområder

Innsatsområder / Miljø- og klima

mål for innsats

«Gjøvik skal være et samfunn som prioriterer miljø-, energi- og klimatiltak!»

Kjennetegn på måloppnåelse er at Gjøvik reduserer utslipp av klimagasser og energiforbruk og blir et mer klimanøytralt samfunn. Endringene bør relativt sett være av de største i Norge. Det satses på økt bruk av tre i bygg, og at varmeenergien skal i størst mulig grad produseres lokalt av lokale ressurser. Gjennom oppfølging av byutviklingsstrategiene skal transportarbeidet knyttet til bilbruk reduseres og gang- og sykkeltransport økes.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Ta initiativ, ledelse og ansvar i lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid med miljø-, energi- og klimatiltak.
  2. Involvere befolkning, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner i det lokale miljø- og klimaarbeidet.
  3. Bidra til økt kunnskap og miljøriktige handlinger gjennom målrettet saksbehandling og informasjon om bærekraftige miljøhensyn, klimatiltak og endring av energibruk.
  4. Arbeide for å redusere lokale miljøforurensninger og klimabelastninger gjennom påvirkning og tilrettelegging for valg av grønne utbyggingsløsninger og bruk av energikilder som bidra til at CO2-utslipp reduseres. Herunder bruk av større andel trevirke og fornybare ressurser.
  5. Redusere behov for elektrisk kraft gjennom utbygging og tilknytning av flere til fjernvarmenett og stimulering av andre lokale miljøvennlige energiforsyningsløsninger.
  6. Bruke miljøsertifiseringer som verktøy for miljøtiltak og økt miljøbevissthet i kommunale virksomheter og i næringslivet.
  7. Legge til rette for en arealbruk som reduserer energiforbruk og utslipp av klimagasser, med samordnede areal- og transporttiltak i tråd med strategiene for byutvikling – herunder legge til rette for valg av kollektivtransport og økning av andel som sykler eller går.
  8. Ved utarbeidelse av område- og detaljplaner settes det krav i reguleringsbestemmelsene til bærekraft gjennom økt bruk av fornybare materialer med lavt CO2-fotavtrykk. Bygningsmaterialenes livsløp inklusiv gjenvinning til energi, skal legges til grunn.