innsatsområder

Innsatsområder / Kommunale tjenester

mål for innsats

«Gjøvik kommune skal ha tjenester og tilbud som bidrar til velferd, trygghet og livskvalitet!»

Kjennetegn på måloppnåelse er at innbyggerne har mulighet til å benytte seg av kvalitativt gode tjenester og tilbud – og at de i økende grad vurderer disse som positive i forhold til behovet for tjenester og i forhold til egen velferd, trygghet og livskvalitet.

Tjenester og tilbud som gis skal dekke de behov og ha den standard som fastsettes. Informasjon om tjenester og tilbud må være hensiktsmessig formidlet og gjort enkelt tilgjengelig.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Prioritere nødvendige økonomiske rammer for drift og utvikling av de tjenester og tilbud som det til enhver tid vedtas at kommunen skal gi befolkning og næringsliv.
  2. Vurdere og igangsette interkommunale eller regionale samarbeidsløsninger rundt tjenester og tilbud om dette vurderes å være mest hensiktsmessig.
  3. Sørge for at ansatte som skal yte tjenester og tilbud har den kompetanse som er nødvendig for å gi brukerne tjenester og tilbud i tråd med vedtatt omfang, standard og kvalitet.
  4. Drive et sektorovergripende utviklingsarbeid rundt tjenesteyting og tilbud som stimulerer til kvalitetsutvikling, effektivisering og nytenkning. Herunder fokusere på kvalitetsutvikling av ulike tjenester og tilbud for unge, bl.a. gjennom ungdomsavdelingen og helsestasjon for unge.
  5. Utvikle og ta i bruk digitale løsninger innenfor alle sektorer for informasjon om, tilgjengelighet til og gjennomføring av tjenester og tilbud.
  6. Gjennomføre systematiske innbygger- og brukerundersøkelser for å kartlegge hvordan innhold og utvikling av de kommunale tjenester vurderes av befolkning og brukere. Herunder om de bidrar til positiv egenvurdering i utvikling av behovsdekning - og egen velferd og trivsel.


De ulike kommunale sektorer vil ha ansvar for flere tjenester og tilbud som ikke er synliggjort i kommuneplanen eller direkte knyttet opp til oppfølging eller gjennomføring av dokumentets plangrep og innsatsområder. Disse følges opp gjennom egne sektor-, tema- og/eller fagplaner – og ved behandling av de årlige styringsdokumenter, med avklaring av mål og budsjettrammer.