innsatsområder

Innsatsområder / Idrett, kultur og frivillighet

mål for innsats

«Gjøvik skal stimulere til videreutvikling av idrett, kulturliv og frivillig engasjement!»

Folkehelse er et sektorovergripende ansvar og innsatsområde. Kjennetegn på måloppnåelse er bl.a. at de prioriteringer som er trukket opp i kommunens folkehelseoversikt er fulgt opp. Dette innebærer at det er: Økt kunnskap om og reduksjon av sosiale helseforskjeller, tilrettelegging for fysisk aktivitet og gode møteplasser i nærmiljøene, bedre integrering og inkludering, samt en økt foreldrekompetanse rundt folkehelsespørsmål. Videre at det dokumenteres en positiv utvikling i forhold til de nasjonale folkehelseindikatorene.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

 1. Etablere gode rammevilkår for idrett og friluftsliv, både for de som vil drive konkurranseidrett på høyt nivå, breddeidrett – og for mosjon og folkehelse.
 2. Etablere gode rammevilkår for kunst og kultur, både for de som vil drive profesjonelt på høyt nivå – samt for bredde- og amatørutøvere.
 3. Tilrettelegge attraktive, gode og funksjonelle kulturarenaer, og sikre dyktige arrangementsmiljøer.
 4. Bygge opp under Gjøvik som den viktigste musikkbyen for innlandet.
 5. Sette fokus på kunst i det offentlige rom.
 6. Legge til rette for å opprettholde og styrke frivillighet – lokalt for og mellom enkeltpersoner, lag og foreninger – og for samhandling rundt kommunens tjenester og tilbud.
 7. Støtte initiativ og virksomhet som stimulerer frivillig arbeid i sin alminnelighet, spesielt arbeidet innenfor organisasjonsliv på kulturområdet, herunder også idrett.
 8. Bidra til at generasjonene møtes og deltar i felles aktiviteter - og i den forbindelse utfordre ungdommen til mer frivillig arbeid, med vekt på hverdagsaktivitet og møteplasser for lek og sosial kontakt.
 9. Bruke idrett-, kunst, kulturliv, frivillighet og dugnadsånd i profilering av kommunen, for tilflytting og for integrering av innflyttere og enkeltpersoner i lokalsamfunnet.
 10. Stimulere til bruk av Frivilligsentraler som møteplass og arena for kontakt og samhandling for rundt frivillig innsats i lokalsamfunnet.
 11. Innsats innenfor dette området forankres også i ny kulturstrategi for kommunen, kulturminneplan og i ulike handlings- og tiltaksplaner - som oppfølging av Frivilligmeldingen og Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.