innsatsområder

Innsatsområder / Folkehelse & inkludering

mål for innsats

«Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse!»

Folkehelse er et sektorovergripende ansvar og innsatsområde. Kjennetegn på måloppnåelse er bl.a. at de prioriteringer som er trukket opp i kommunens folkehelseoversikt er fulgt opp. Dette innebærer at det er: Økt kunnskap om og reduksjon av sosiale helseforskjeller, tilrettelegging for fysisk aktivitet og gode møteplasser i nærmiljøene, bedre integrering og inkludering, samt en økt foreldrekompetanse rundt folkehelsespørsmål. Videre at det dokumenteres en positiv utvikling i forhold til de nasjonale folkehelseindikatorene.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Utarbeide et langsiktig og kunnskapsbasert tiltaksgrunnlag – med oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, og identifisere utfordringer som krever innsats.
  2. Støtte og bidra til at enkeltpersoner og grupper av befolkningen selv tar ansvar for egen helse, med formidling av kunnskap for å skape bevissthet og engasjement rundt temaet.
  3. Gi barn og unge i barnehager og skoler gode kostholdsvaner, mulighet for friluftsliv og fysisk aktivitet – og samt gi oppmerksomhet rundt psykisk helse blant barn og unge.
  4. Sørge for at alle innvandrere og flyktninger får boligtilbud fordelt på flere steder i kommunen, jobbmuligheter og kunnskap om norsk samfunnsliv, herunder tidlig og god språkopplæring – både for barn og voksne, slik at de blir selvhjulpne.
  5. Etablere ordninger rundt tilflyttere, både utenlandske og norske, slik at de trives og integreres i gjøviksamfunnet – og deltar som ressurser i lokalt kultur- og samfunnsliv.
  6. Utvikle møteplasser og fora for å fremme samhandling på tvers av sektorer og kulturer.
  7. Støtte opp under frivillig aktivitet og engasjement som fremmer bedre folkehelse.
  8. Sikre at alle tjenester tar hensyn til folkehelseperspektivet i sin virksomhet – og gjennomfører helsefremmende og inkluderende tiltak – i samarbeid med organisasjoner og andre frivillige ressurser.