innsatsområder

Innsatsområder / By- og regionsenter

mål for innsats

«Gjøvik skal være et sterkt regionsenter med et levende og attraktivt bysentrum!»

Kjennetegn på måloppnåelse vil være positivt utvikling av byens omdømme – både i blant egne innbyggere, i Gjøvikregionen, som del av Mjøsbyen og i hovedstadsområdet. Flere skal kjenne til, flytte til og bo eller arbeide i Gjøvik- og bruke byen og dens tilbud.

Strategier for målrettet tiltaksoppfølging

  1. Bygge opp under en identitet for Gjøvik som attraktiv universitetsby ved Mjøsa.
  2. Utvikle Gjøvik sentrum med kommunale og regionale funksjoner, handel, service og tilbud for Gjøvikregionen og som del av Mjøsbyen i Innlandet.
  3. Støtte sentrumsaktivitet og næringsutvikling i Gjøvik gjennom «Byen Vår Gjøvik».
  4. Fortette, transformere og urbanisere sentrum – med arbeidsplasser og etablering av botilbud som dekker befolkningens behov, med uteområder, fellesskapsløsninger og grønne kvaliteter med kontakt med Mjøsa.
  5. Bidra til utvikling av opplevelses- og aktivitetstilbud som trekker folk til byen og skaper liv.
  6. Prioritere og realisere sentrumstiltak gjennom forpliktende og organisert samarbeid mellom private næringsinteresser, utbyggere, kommunen og andre offentlige myndigheter.